01
01
นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ตรวจสุขภาพสำคัญกับทุกวัย : Thailand 4.0 " วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
02
02
นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ตรวจสุขภาพสำคัญกับทุกวัย : Thailand 4.0 " วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
03
03
นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ตรวจสุขภาพสำคัญกับทุกวัย : Thailand 4.0 " วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
01
01
นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ตรวจสุขภาพสำคัญกับทุกวัย : Thailand 4.0 " วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
Copyright 2011 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ - สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์. Institute of Medical Research and Technology Assessment
Joomla template by Wordpress Themes Free