วิจัย/ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์  

 

 

cover20181009cover20181008   cover20160328    cover20150330    cover20141107     20130503  cover20140410-1    20130503   20130503                                                                                                    

                                                                                                                                                         <<<ดูทั้งหมด


พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์

-รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ ประจำปี 2555
-รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ประจำปี 2554

 

                                                                                                                                                          <<<ดูทั้งหมด


 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

        20171006       

cover20150507       doc20150219-2      cover20141112-1     cover20141112-2     cover20141112-3      cover20141103      cover20141020

 -ความก้าวหน้าทางกฏหมายที่มีต่อบริการทางการแพทย์กรณีผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมายและกฏหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

-ปัญหาและอุปสรรคต่อการร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคนในประเทศไทย

-การบริการผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้า-ผลการสำรวจโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศไทย

-การเปรียบเทียบการแปลผลตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา ระหว่างบุคลากรที่ผ่านการอบรม และจักษุแพทย์

 

                                                                                                                                                               <<<ดูทั้งหมด


 แนวทางเวชปฏิบัติ/คู่มือ 

 cover20141120    cover29130716-1  cover29130716-1  cover29130716-1  cover20130715-1   aw20130328                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                          <<<ดูทั้งหมด


 

สื่อ, สิ่งพิมพ์, อื่นๆ 

ไฟล์โปสเตอร์  ระบบบูรณาการจัดการโรคเรื้อรัง

ไฟล์โปสเตอร์  กรอบแนวคิดและระบบการจัดการโรคเรื้อรัง

ไฟล์ Roll up คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ/รายงานการศึกษา

-ชุดภาพพลิก การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น

 

20130503

เอกสารข้อมูล:รูปแบบการตรวจติดตามความดันโลหิตด้วยตนเองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

20130503 

เอกสารข้อมูล:ผลการพัฒนารูปแบบการใช้เครื่องวัดติดตามความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้านในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง-การศึกษาของโรงพยาบาลระดับจังหวัด

 

 

เอกสารข้อมูล:สถานการณ์โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซ้อนในประเทศไทย

 

 

Download โปสเตอร์ การตรวจสอบผลการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาระหว่างบุคลากรที่ผ่านการอบรมและจักษุแพทย์ (Diabetes Retinopathy Screening Audit - trained non-physician as compared with ophthalmologists)

Download โปสเตอร์ ประสิทธิผลของ Mammography ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเปรียบเทียบกับ Mammography ร่วมกับ Ultrasound ได้ที่นี่

                                                                                                                                                        <<<ดูทั้งหมด

 

Copyright 2011 ผลงานวิชาการ - สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์. Institute of Medical Research and Technology Assessment
Joomla template by Wordpress Themes Free